SA KINGDOM, SAGOT KA NA NG HARI.

Sinasabi ng Diyos sa atin na Siya ang hari at sagot Niya tayo. Lahat ng problema, sa Diyos may solusyon. Sabi sa Kanyang Salita, hindi mauubos ang Kanyang kayamanan, at ibibigay Niya ang lahat ng iyong pangangailangan. ‭‭(Mga Taga-Filipos‬ ‭4:19‬, RTPV05‬)
We can replenish our knowledge of God, who transforms our lives, who renews our mind.
We can know God’s solutions to problems in life. As we know God, our minds our transformed and we see His solutions: Every problem is temporary. No storm lasts a long time. We should not apply permanent solutions to a temporary problem.
Sometimes, we make a decision because of pressure, not because of purpose. Yet, we can always ask the King who knows about our purpose and who can tell us how we can overcome problems that we face.
We can have faith that move mountains- faith that works not just for ourselves but for other people who need healing, who need restoration, who need God’s mercy and grace.
The second thing we need to replenish is our faith. The most dangerous thing in life is to lose our faith.
“Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.” (Mga Hebreo‬, 11:1‬ ‭RTPV05‬‬)
Through our all experiences in life, may we always replenish our knowledge of God, our King. May our faith increase to know His mind and heart. God’s got us! We need not fear today or tomorrow.
Sagot ka ng Diyos, kapatid.

1 thought on “SA KINGDOM, SAGOT KA NA NG HARI.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top